Besluit omgevingsvergunning inzake herstructurering Lange Brugstraat 53 in Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 11 februari 2020 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan “Schoenmakershoek” ten behoeve van de herstructurering van de locatie Lange Brugstraat 53 in Etten-Leur.

 

De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in het bouwen van 1 vrijstaande woning en 6 aaneengesloten woningen met bijbehorende bouwwerken.

 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  1. Bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1 onder c Wabo).

 

De omgevingsvergunning is bekend onder het gemeentelijk kenmerk 2019OG0508-01. Het besluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, via de IMRO code: NL.IMRO.0777.0149OVLBRUGSTR53-3001, of via de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl, via ‘Inwoner’ > ’Plannen en (ver)bouwen’ > ‘Vergunning, melding en informatievoorziening’ > ‘Lange Brugstraat 53’.

 

Beroepsclausule

Tegen de verleende omgevingsvergunning/beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de ontwerpbeschikking;
  • Belanghebbenden die aantonen redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op 20 februari 2020. Een beroepschrift dient te worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Bij het instellen van beroep wordt griffierecht geheven.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet minstens bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt;

d. de gronden van het beroep (motivering).

 

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda (zie bovenstaand adres), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Etten-Leur, 19 februari 2020