Verleende omgevingsvergunningen kappen van bomen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende drie omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend.

Verzenddatum besluit:                26 januari 2021

Intern kenmerk:                              2020OG0650-01

Omschrijving project:    Het kappen van 41 bomen (berk, esdoorn en es)

Locatie:                                  Waldhoornlaan (vervangen kolk- en huisaansluiting, herstel van straat en herplant van bomen)

 

Verzenddatum besluit:                26 januari 2021

Intern kenmerk:                              2020OG0659-01

Omschrijving project:    Het kappen van 14 Berken

Locatie:                                  Bazuinlaan gedeelte tussen Grauwe Polder – Waldhoornlaan (vervangen kolk- en huisaansluiting, herstel van straat en herplant van bomen)

 

Verzenddatum besluit:                1 februari 2021

Intern kenmerk:                              2021OG0036-01

Omschrijving project:    1468 m2 houtwal en 3 bomen

Locatie:                                               Spoorzone Juvenaat (herontwikkeling met herplant van bomen)

 

Verzenddatum besluit:                1 februari 2021

Intern kenmerk:                              2021OG0044-01

Omschrijving project:    Het kappen van 34 Bomen

Locatie:                                               Onderhoudsproject Voorjaar diverse locaties (zie internet Gemeente Etten-Leur, Te kappen bomen voorjaar 2021)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. In dat geval kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda, ook worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het indienen van het verzoek wordt griffierecht geheven.