Bekendmaking voorgenomen verkoop

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente Etten-Leur, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van verkoop/uitgifte van onroerende zaken.

De gemeente Etten-Leur maakt hierdoor bekend voornemens te zijn een koopovereenkomst aan te gaan voor de verkoop van circa 2 ha grond aan de noordzijde van Schoenmakershoek Oost, kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie M, nummer 1972 (gedeeltelijk), 2086 (gedeeltelijk), 2722 (gedeeltelijk), 2790 (gedeeltelijk) en 2791 (gedeeltelijk). Wij zijn van oordeel dat op basis van vooraf geformuleerde objectieve, toetsbare en redelijke criteria voor een uitgifte zonder voorafgaande mededingingsprocedure koper de enige serieuze gegadigde voor koop is. Te weten dat

het voornemen onderdeel uitmaakt van een onlosmakelijk met elkaar verbonden geheel aan afspraken

dat koper met de relevante particuliere partij overeenstemming heeft bereikt over een aanpassingsproject

dat alleen bij welslagen van het aanpassingsproject de locatie tot ontwikkeling als woningbouwlocatie kan worden gebracht, hetgeen een belangrijk publiek doel dient

het ook om redenen van uitvoerbaarheid en integraliteit wenselijk wordt geacht dat het ontwikkelingsproject door één partij wordt gerealiseerd

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Willy Gommeren, 076-5024460 of willy.gommeren@etten-leur.nl

Kort geding

Bent u het niet eens met deze (voorgenomen) verkoop/uitgifte, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijke mee te delen, bij voorkeur door per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding op bovengenoemd e-mailadres.