Besluiten van B&W van 9 februari

 • Toekomstvisie GGD West-Brabant
 • Vaststellen Hogere waarden Wet geluidhinder Zundertseweg 38
 • Vaststellen Definitief Ontwerp onderhoud Zeedijk
 • Vaststelling bestemmingsplan Zundertseweg 38
 • Straatnaamgeving Herontwikkeling Nobelaerterrein
 • Definitief besluit verklaring van geen bedenkingen verplaatsen intensieve veehouderij naar Zwartenbergseweg 17
 • Vaststellen definitief ontwerp woonrijp maken De Streek fase 4
 • Keuze voor ontsluiting Haansberg
 • Beslissing op bezwaar tegen invorderingsbeschikking
 • Dienstverleningsovereenkomst WVS 2023-2026
 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023
   

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.