Notitie bekendmaking voorgenomen verkoop

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam) moet de gemeente Etten-Leur, gelet op het gelijkheidsbeginsel, vooraf kennisgeven van het voornemen om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van verkoop/uitgifte van onroerende zaken.

 

De gemeente Etten-Leur maakt hierdoor bekend voornemens te zijn een koopovereenkomst aan te gaan voor de verkoop van een perceel grond ter grootte van circa 650 m2 aan de Hoevenseweg 38 te Etten-Leur (kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie O, nummer 944 ged.). Deze partij is de enige serieuze gegadigde voor de verkoop gezien het perceel volledig aan eigendom van gegadigde grenst. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Manon Leppens, 076-5024465 of manon.leppens@etten-leur.nl

 

Kort geding

Bent u het niet eens met deze (voorgenomen) verkoop/uitgifte, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijke mee te delen, bij voorkeur door per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding op bovengenoemd e-mailadres.