Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 januari 2023 het bestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’  (NL.IMRO.0777.0158BANKENST1921AB-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’ heeft betrekking op de locaties Bankenstraat 19, Bankenstraat 21 en Bankenstraat 21a/21b. Het bestemmingsplan voorziet o.a. in een beperkte vergroting en samenvoeging van de bouwvlakken van Bankenstraat 19, Bankenstraat 21 en Bankenstraat 21a/21b. Daarmee zijn reeds aanwezige voorzieningen, zoals een inrit, parkeerterrein, opstelplaats voor containers en compostplaat binnen het bouwvlak gesitueerd. Verder is de regeling voor het bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van agrarische producten afgestemd op de huidige bedrijfsvoering. 

Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 9 februari 2023 tot en met 23 maart 2023 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmings-plannen > Bankenstraat 19-21a/21b en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0777.0158BANKENST1921AB-3001.

Gedurende de periode 10 februari 2023 tot en met 23 maart 2023 kan tegen het raadsbesluit van 23 januari 2023 tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bankenstraat 19-21A/B’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 8 februari 2023