Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van de Algemene inspraakverordening gemeente Etten-Leur bekend dat gedurende de periode 24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019 het voorontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark (NL.IMRO.0777.0134VANBERGENPARK-1001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner → Alle onderwerpen → Plannen en (ver)bouwen → Bestemmingsplannen → Van Bergenpark. Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het voorontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark heeft betrekking op de gronden gelegen tussen de Vijfhuizenweg, Pastoor Binckstraat, Leurse Branden, Lichttorenhoofd/Van Bergenplein, achterzijde percelen Lange Brugstraat 14 t/m 28, Kapelstraat, Kerkstraat en Kasteellaan. Dit voorontwerp maakt het mogelijk om in het gebied appartementen en grondgebonden woningen te bouwen. Daarnaast is er ruimte om de daarbij behorende voorzieningen zoals wegen, parkeren en groen aan te leggen. Gedurende de periode 24 januari 2019 tot en met 6 maart 2019 kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan Van Bergenpark indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur. Postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur

Etten-Leur, 23 januari 2019