Ontwerp wijzigingsplan Sander-Banken, Haansberg 28A Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur hebben het voornemen om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Sander-Banken’ te wijzigen. De wijziging betreft het deel van het perceel Haansberg 28A ten zuiden van de bestaande woning. Dit deel krijgt een bouwvlak voor de bouw van een vrijstaande woning.

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Sander-Banken, Haansberg 28A’ met toelichting, planregels, planverbeelding en bijbehorende onderzoeken (NL.IMRO.0777.0131WPHAANSBERG28A-2001) liggen gedurende de periode van donderdag 24 januari tot en met woensdag 6 maart 2019 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Haansberg 28A en via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op adres of code).

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan ‘Sander-Banken, Haansberg 28A’ indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. ‘zienswijze Haansberg 28A’). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’
(https://www.etten-leur.nl/Webformulieren/In productie/zienswijze indienen)

Etten-Leur, 23 januari 2019