Ontwerp-besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, plangebied ‘Triangeldreef 21, het Carillon’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden vast te stellen voor de bouw van patiowoningen in het plangebied ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ (ontwerp-bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’). Het betreft een hogere waarde van maximaal 53 dB. Het ontwerp-besluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Alle onderwerpen → Plannen en (ver)bouwen → Bestemmingsplannen → Triangeldreef 21, het Carillon. Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het voornemen tot vaststelling van hogere grenswaarde indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (legitimatie via DigiD is verplicht).

Etten-Leur, 30 januari 2019