Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder wijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op 18 december 2018 hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor de nieuw te bouwen negen appartementen op de percelen Bisschopsmolenstraat 136 t/m 140A vaststelden. De bouw van deze appartementen is geregeld in het wijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ (NL.IMRO.0777.0128WPBMOL136140A-3001). De hogere grenswaarden variëren van 49 tot 63 dB.

Het besluit, het aanvraagformulier en het akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 10 januari tot en met 21 februari 2019 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 in Etten-Leur. Deze gegevens kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl > Inwoner > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Bisschopsmolenstraat 136-140A. Gedurende de periode van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden, of belanghebbenden, die aantonen dat ze hier redelijkerwijze niet toe in staat waren, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden wegverkeerslawaai treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Tenzij degene die beroep instelde ook een verzoek om voorlopige voorziening indiende bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Etten-Leur, 9 januari 2019