Vastgesteld wijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’ Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op 18 december 2018 besloten om het wijzigingsplan ‘Bisschopsmolenstraat 136-140A’(NL.IMRO.0777.0128WPBMOL136140A-3001) ongewijzigd vast te stellen. Dit ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de percelen Bisschopsmolenstraat 136 t/m 140A en maakt het mogelijk om - na sloop van de huidige bebouwing - negen appartementen op voornoemde percelen te bouwen.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan, bestaande uit de plantoelichting, planregels en planverbeelding, liggen gedurende de periode 10 januari tot en met 21 februari 2019 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 in Etten-Leur. Deze gegevens kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl bij Inwoner > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Bisschopsmolenstraat 136-140A. Daarnaast kunt u het wijzigingsbesluit, de plantoelichting, de planregels en de planverbeelding raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (let op: de planverbeelding is te vinden onder ‘bijlagen bij de regels’). Gedurende de periode van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een belanghebbende, die een zienswijze indiende bij burgemeester en wethouders over het ontwerpwijzigingsplan of een belanghebbende, die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot burgemeester en wethouders te wenden, kunnen een beroep doen. Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Tenzij degene die beroep instelde ook een verzoek om voorlopige voorziening indiende bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Etten-Leur, 9 januari 2019