Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het in de vergadering van 7 januari 2020 op grond van artikel 2:48 eerste lid van de eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur 2017 heeft besloten de hieronder genoemde gebieden aan te wijzen als gebieden waarin het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 

 • Cruyffcourt + parkeerterrein Hobodreef t.o. Cruyffcourt;
 • Court Korte Burgstraat / Plantijnlaan;
 • Court Schoenmakershoek Mulderweg / Leurse Dijk;
 • Elisabethpark;
 • Beatrixpark;
 • Geerkade alsmede parkeerterrein Jumbo;
 • Vogelaarpark + parkeerplaats Koolmees
 • Hertenkamp Wilhelminalaan;
 • Oderkerkpark;
 • Kerkwerve;
 • Heerma van Vossplantsoen;
 • Plantsoen op de hoek Van Bergenplein/Kapelstraat en gelegen naast het Heerma van Vossplantsoen (‘hondenuitlaatterrein’)

 

De exacte begrenzingen zijn vastgelegd op de bij dit besluit behorende tekening.

Dit aanwijzingsbesluit is niet van toepassing op een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet (evenementen).

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Het besluit met bijlagen ligt met ingang van 14 januari 2020 gedurende een periode van zes weken voor eenieder kosteloos ter inzage in het informatiecentrum in het Stadskantoor, ingang Roosendaalseweg 4, Etten-Leur. Tegen dit besluit staat gedurende zes weken bezwaar open.