Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst nr. 2 - 2020

Datum: 9 januari 2020

Raadsbrief m.b.t. duurzaam en WMO proof maken van gemeentelijke accommodaties

De gemeenteraad heeft diverse besluiten genomen met als doel om de gemeentelijke accommodaties duurzamer en toegankelijker te maken. Eind 2015 is besloten om hiervoor 400.000 euro beschikbaar te stellen voor de periode 2016-2019. In de afgelopen 4 jaar zijn diverse maatregelen getroffen aan met name de gemeentelijke accommodaties die veel energie verbruiken. Nu we het einde van de gestelde periode naderen heeft het college besloten om de gemeenteraad schriftelijk te informeren over de voortgang.

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West-Brabant

Met ingang van 1 januari 2019 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor Veilig Thuis West-Brabant van kracht. Omdat op dezelfde datum ook de gemeentelijke herindeling van de gemeente Altena (voorheen Woudrichem, Werkendam en Aalburg) van kracht werd, moest deze GR worden gewijzigd. Per 1 september 2019 is een regionaal meldpunt crisiszorg ingericht en bij Veilig Thuis ondergebracht. Omdat ook voor dit meldpunt sprake is van een financiële bijdrage van 16 regiogemeenten is ervoor gekozen de subsidierelatie met het meldpunt in de bestaande GR in te passen. Het college heeft op 29-10-2019 al besloten om in principe met de voorgestelde wijzigingen van de GR akkoord te gaan. Op 16-12-2019 heeft de gemeenteraad besloten het college toestemming te geven om de gewijzigde GR vast te stellen. Nu wordt het college voorgesteld om de GR gewijzigd vast te stellen.

 

Middelen transformatiefonds voor uitvoering strategie veiligheid i.k.v. jeugdzorg

De regio WBW heeft een aanvraag toegekend gekregen voor de uitvoering van de strategie veiligheid. Daarvoor is een actieplan opgesteld waarmee de inzet van deze rijksmiddelen duidelijk wordt.

In de gemeente Etten-Leur en Zundert worden deze middelen gebruikt voor de uitbreiding van de formatie jeugdprofessionals op het onderdeel veiligheid en de deelname aan de veiligheidsteams.

 

Gebruiksfunctie Oderkerkpark

Het college biedt de raad een voorstel aan om de gebruiksfunctie van het Oderkerkpark vast te stellen. En het college stelt de raad voor om het college opdracht te geven om deze gebruiksfunctie met de vijf O's uit te werken in een uitvoeringsplan en een Maatschappelijk Akkoord te sluiten met de initiatiefnemers.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.  

 

2) Aanwezigheid van B & W collegeleden
 

WEEK 52

TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

Maandag

13 januari

10:30 uur

Uitreiking Kopperprent

Nederlands Drukkerij Museum

Burgemeester

De Vries

Maandag

13 januari

16:00 uur

Naturalisatiebijeenkomst

 

Burgemeester

De Vries