Ontwerp-bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 30 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 het ontwerp-bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’ (NL.IMRO.0777.0144BANAKKERSTR4HK-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 in Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > plannen, bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > Banakkerstraat, 4Heemskinderen. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’ heeft betrekking op het perceel Banakkerstraat 39 (voormalige locatie basisschool 4Heemskinderen). Dit ontwerp maakt het mogelijk om 14 woningen te bouwen. Daarnaast is er ruimte voor parkeren en groen. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 29 januari 2020