Ontwerp-welstandscriteria locatie ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan de algemene inspraakverordening Etten-Leur bekend dat gedurende de periode 30 januari 2020 tot en met 11 maart 2020 de ontwerp-welstandscriteria voor de nieuwe woningen in het plangebied ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’ (Banakkerstraat 39) voor iedereen ter inzage liggen in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > alle onderwerpen > plannen, bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen → Banakkerstraat, 4Heemskinderen. Deze criteria zijn het toetsingskader voor de welstandscommissie bij de beoordeling van de bouwplannen aan redelijke eisen van welstand. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen over deze ontwerp welstandscriteria bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).                                                                                                              

Etten-Leur, 29 januari 2020