Voornemen straatnaamtoekenning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor de plannen ‘Van Bergenpark’ en ‘Couperuspark’ gebruik te maken van bestaande straatnamen. De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 9 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor. De ontwerpbesluiten kunnen ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl > Inwoners > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Van Bergenpark of Couperuslaan 18-22. Gedurende de termijn van zes weken kunnen mondelinge of schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.