Verleende omgevingsvergunningen kappen van bomen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende drie omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend.

 

Verzenddatum besluit:                28 december 2020

Intern kenmerk:                              2020OG0678-01

Omschrijving project:    Het kappen van 26 Moeraseiken

Locatie:                                               Oostzijde Johan de Wittlaan (herstel van de trottoirs en parkeervakken, herplant van bomen)

 

Verzenddatum besluit:                28 december 2020

Intern kenmerk:                              2020OG0675-01

Omschrijving project:    Het kappen van 12 Populieren

Locatie:                                               Bosschage langs het spoor en achterzijde woning Edward Poppelaan 8

 

Verzenddatum besluit:                28 december 2020

Intern kenmerk:                              2020OG0653-01

Omschrijving project:    Het kappen van 4 Zilveresdoorn

Locatie:                                               P.A. Damenstraat (herstel van straat, herplant van bomen)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. In dat geval kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda, ook worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het indienen van het verzoek wordt griffierecht geheven.