Ontwerp omgevingsvisie en ontwerp milieueffectrapportage ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat vanaf donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 de ontwerp omgevingsvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon’ met bijbehorend ontwerp milieueffectrapport (plan-MER) ter inzage ligt.

 

Wat is de omgevingsvisie en plan-MER?

Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, die elke overheid opstelt in het kader van de Omgevingswet. Het geeft de doelstellingen weer en legt op hoofdlijnen een aantal concrete keuzes vast. Onder andere op het gebied van toekomstige extra woongebieden, werklocaties en mobiliteit. Het plan-MER heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming.

 

Waar kunt u de stukken bekijken?

De stukken zijn beschikbaar via www.etten-leur.nl/omgevingsvisie. Via de landelijke pagina www.ruimtelijkeplannen.nl zijn deze raadpleegbaar onder planidentificatienummer (ID) NL.IMRO.0777.OMGEVINGSVISIEEL-2001. Ook ligt er een exemplaar ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor (Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur).

 

Hoe dient u een zienswijze in?

U kunt digitaal, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

  • U kunt uw zienswijze digitaal indienen door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijzen indienen’ op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijkheid > Zienswijze indienen. U wordt gevraagd in te loggen met uw DigiD.
  • Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp omgevingsvisie en/of ontwerp milieueffectrapport’.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 14 076.

 

Vergeet niet uw naam te vermelden en duidelijk aan te geven op welk onderdeel (bijvoorbeeld hoofdstuk of paginanummer en omgevingsvisie of milieueffectrapport) uw zienswijze betrekking heeft. 

 

Etten-Leur, 12 januari 2022