Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Haansberg 108’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 13 december 2022 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Haansberg 108’ gewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan uitbreiding van het aan de Haansberg 108 gevestigde glastuinbouwbedrijf met circa 1,5 ha glasopstand. Hiervoor is het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf vergroot. Tevens hebben enkele bestaande watersilo’s aansluitend aan het bouwvlak een passende aanduiding op de planverbeelding gekregen. 

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Haansberg 108’ (NL.IMRO.0777.0083 WPHAANSB108-3001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige bijlagen, liggen gedurende de periode 12 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Haansberg 108 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode 13 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 kan door een ieder tegen het besluit van 13 december 2022 tot gewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Haansberg 108’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 11 januari 2023