Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen reclamemast A58

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Herziening 1 Bedrijventerrein Vosdonk’ ten behoeve van de realisatie van een reclamemast langs Rijksweg A58 ter hoogte van kilometerpaal 81.8 in Etten-Leur.

De omgevingsvergunning voorziet in het oprichten van een reclamemast met twee ledschermen gericht op de A58 op het perceel, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie N, nummer 447, plaatselijk bekend Rijksweg A58. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 2022OG0647-01.

Procedure

De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de vergadering van 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben van 23 november 2022 tot en met 5 januari 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. De verklaring van geen bedenkingen is daarmee definitief. Op 12 januari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend.

Inzien omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 19 januari tot en met 1 maart 2023 ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente Etten-Leur. Het bezoekadres is: Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Daarnaast is de omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl via ‘Inwoner > Bouwen en verbouwen > Omgevingsvergunningen (ter inzage) > Reclamemast A58’ en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0777.0168OVRECLMASTA58-3001.

Beroep

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van donderdag 19 januari tot en met woensdag 1 maart 2023 beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Voorts kunnen belanghebbenden – voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben – op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 PA Breda.


Etten-Leur, woensdag 18 januari 2023