Exploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat de gemeente Etten-Leur op 25 juni 2019 een exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met J&T Invest B.V. m.b.t. het voormalige Rabobank pand aan Stationsplein 45 in de gemeente Etten-Leur, sectie L, nummers 5983.  

De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie op het genoemde perceel van maximaal 15 appartementen.

De gemeente heeft de intentie uitgesproken haar medewerking te verlenen aan het verzoek en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Informatie: afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer (076) 5024582.