Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst nr. 26 - 2019

Datum: 27 juni 2019


Samenwerkingsovereenkomst Baronie Interventie Team (BIT)
Met dit voorstel wordt een bestaande samenwerking tussen gemeenten op gebied van aanpak van handhavingsknelpunten doorontwikkeld. Ook wordt deze aangevuld met thema's op het gebied van ondermijning. In de samenwerkingsovereenkomst zijn werkafspraken gemaakt, en wordt een projectleider aangesteld op gezamenlijke kosten van de deelnemende gemeenten.


Notitie vuurwerk

Het college informeert de gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek dat is ingesteld naar de overlast van (knal)vuurwerk. Voor de inhoudelijke behandeling van het thema zoekt het college in overleg met het presidium een passende datum.

 

Aanbrengen LED-verlichting in het wegdek bij de voetgangersoversteekplaatsen Rode Poort en Valpoort

Er is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid bij zebrapaden in Etten-Leur. Uit dit onderzoek bleek dat het zebrapad op de Rode Poort, aan de kant van de Frederik van Eedenstraat, niet goed genoeg zichtbaar is door de aanwezigheid van een bocht. Ook is de bebording en verlichting ter plaatse niet optimaal. Het college heeft besloten de zichtbaarheid van het zebrapad te verbeteren door middel van het aanbrengen van LED-verlichting in het wegdek. Ook het zebrapad Rode Poort/Parklaan wordt voorzien van LED-verlichting. De planning is om de LED-verlichting in septemberoktober van dit jaar aan te brengen.

 

Jaarverslag en plan van aanpak Dementievriendelijke gemeente

Vanuit de Inspiratietafel Dementievriendelijke gemeente wordt er gewerkt aan een dementievriendelijke gemeente Etten-Leur. Het doel hiervan is de bewustwording te vergroten, meer kennis van/over dementie te bevorderen bij inwoners en mantelzorgers en een veiligere samenleving te creëren door meer inzicht en begrip. Het jaarverslag geeft weer wat er het afgelopen jaar gedaan is (workshops, hobbybeurs, samenwerking Nieuwe Nobelaer, Alzheimer café etc.). Het plan van aanpak 2019 t/m 2021 geeft weer welke activiteiten de komende jaren opgepakt worden. Een voorbeeld hiervan is met het Participatienetwerk te bespreken welke rol zij kunnen vervullen in het bevorderen van de dementievriendelijke gemeente. Maar ook meer bekendheid geven aan de dementheek en het Alzheimer café.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.