Exploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat de gemeente Etten-Leur een exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met Ontwikkelingscombinatie Couperuslaan i.o m.b.t. het voormalige Racketsport terrein in de gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 8469.

De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie op het genoemde perceel van:

  1. Maximaal 100 woningen;
  2. Waarvan minimaal 15% middeldure huurappartementen conform Verordening Doelgroepenbeleid vastgesteld in raadsvergadering van 12 november 2018

De gemeente heeft de intentie uitgesproken haar medewerking te verlenen aan het verzoek en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Informatie: afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer (076) 5024460.