Anterieure overeenkomst met de Alwel herontwikkeling Van ’t Hoffstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat de gemeente Etten-Leur op 23 juni 2020 een exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening is aangegaan met Stichting Alwel m.b.t. de herontwikkeling Van ’t Hoffstraat in de gemeente Etten-Leur, sectie E, nummers 5468, 3611, 5469, 7092 en 6201.  De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisatie op de genoemde percelen van maximaal 70 appartementen.

De gemeente heeft de intentie uitgesproken haar medewerking te verlenen aan het verzoek en daarvoor de nodige planologische procedures te voeren. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen.

Informatie: afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 076.