Vastgesteld bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’ (NL.IMRO.0777.0146VANGENKSTR10-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 2 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Plannen, bouwen en verbouwen → Bestemmingsplannen → Van Genkstraat 10, het Kompas. Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’ heeft betrekking op het perceel Van Genkstraat 10 (voormalige locatie basisschool Het Kompas). Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om maximaal 43 sociale huurappartementen te bouwen. Daarnaast is er ruimte voor parkeren en groen. Gedurende de periode 3 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 kan tegen het raadsbesluit van 23 juni 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen het raadsbesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Etten-Leur, 1 juli 2020