Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Sprundelsebaan 91’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 6 juli 2021 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Sprundelsebaan 91’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan betreft de omzetting van de agrarische bestemming naar wonen.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Sprundelsebaan 91’ (NL.IMRO.0777.0165WPSPRUNDELBN91-3001), inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige bijlagen, liggen gedurende de periode 8 juli 2021 tot en met 19 augustus 2021 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Sprundelsebaan 91 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode 8 juli 2021 tot en met 19 augustus 2021 kan tegen het besluit van 6 juli 2021 tot ongewijzigde vaststelling van het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Sprundelsebaan 91’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 

Etten-Leur, 7 juli 2021.