Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, plangebied ‘Triangeldreef 21, het Carillon’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur delen mede dat zij op 2 april 2019 op grond van de Wet geluidhinder, hogere waarden hebben vastgesteld voor de bouw van patiowoningen in het plangebied ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ (bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’; NL.IMRO.0777.0132TRIANGELDR21-3001). Het betreft een hogere waarde van maximaal 53 dB. Het besluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 13 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner → Alle onderwerpen → Plannen en (ver)bouwen → Bestemmingsplannen → Triangeldreef 21, het Carillon. Gedurende de periode van 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 kan tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij burgemeester en wethouders een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere waarde alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot burgemeester en wethouders te wenden. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 12 juni 2019