Besluitenlijst van de raadsvergadering

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2019 besloten om:

·        de notitie ‘reikwijdte en detailniveau milieu effectrapportage omgevingsvisie Etten-Leur’ vast te stellen;

·        het bestemmingsplan Triangeldreef 21 (Het Carillon) vast te stellen;

·        de nieuwe verordening ‘naamgeving en nummering (adressen)’ vast te stellen;

·        het voorstel over het onderzoeksrapport Berenschot ‘Grip en sturing op Regio West-Brabant’ vast te stellen;

·        het voorstel over de aanpassing van de drempelbedragen van het inkoopbeleid vast te stellen;

·        het paraplubestemmingsplan ‘vergroten inhoudsmaat burgerwoningen buitengebied’ vast te stellen;

·        de geheimhouding op een brief te bekrachtigen.

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 27 mei 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.