Notitie ‘Reikwijdte en detailniveau planMER Omgevingsvisie Etten-Leur’

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat ter voorbereiding van de omgevingsvisie een milieueffectrapport (planMER) wordt opgesteld. In de omgevingsvisie geeft de gemeenteraad richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen in Etten-Leur waaronder de aanwijzing van toekomstige bouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied. Vanwege de gevolgen hiervan op de leefomgeving is het belangrijk om vroegtijdig en volwaardig de belangen vanuit milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid een plek te geven. Een milieueffectrapport brengt deze belangen objectief in beeld. En helpt de gemeenteraad bij het maken van keuzes. Het rapport maakt straks deel uit van omgevingsvisie.

Ter voorbereiding van het milieueffectrapport is de startnotitie ‘Reikwijdte en detailniveau planMER Omgevingsvisie Etten-Leur’ opgesteld. Met de bekendmaking van deze notitie start de procedure. In de notitie staat welke ruimtelijke ontwikkelingen en milieueffecten worden onderzocht. De startnotitie ligt vanaf 13 juni tot en met 24 juli 2019 ter inzage in het Stadskantoor (Roosendaalseweg 4). De notitie kan worden bekeken op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl > Inwoners > Plannen en (ver)bouwen > Omgevingsvisie. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen indienen over de notitie. De zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

Etten-Leur, 12 juni 2019