Ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van het perceel Moerdijkse Postbaan 84 (gedeeltelijk) te wijzigen. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van de agrarische bedrijfsactiviteiten naar een paardenhouderij.

Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0123WPMOERPOST84-2001) liggen gedurende de periode van donderdag 13 juni 2019 tot en met woensdag 24 juli 2019 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Moerdijkse Postbaan 84 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied, Moerdijkse Postbaan 84 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Moerdijkse Postbaan 84”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’. (https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 12 juni 2019