Ontwerp wijzigingsplan Schoenmakershoek- Oost, Donkerstraat 29 Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Schoenmakershoek-Oost’ ter hoogte van de locatie Donkerstraat 29 te wijzigen. De wijziging houdt in het vergroten van het bouwvlak van het agrarische bedrijf tot 1,5 ha. De vergroting is nodig voor de bouw van een werktuigenberging en stro-opslag en de uitbreiding van de ruwvoedersleufsilo’s.

Het ontwerp wijzigingsplan Schoenmakershoek- Oost, Donkerstraat 29, NL.IMRO.0777.0121WPDonkerstr29-2001, ligt gedurende de periode van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen> bestemmingsplannen> Donkerstraat 29 en op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. zienswijze wijzigingsplan Donkerstraat 29). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ ( www.etten-leur.nl > Etten-Leur digitaal > aansprakelijk stellen, bezwaar, klacht en zienswijze > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 12 juni 2019