Vastgesteld bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ (NL.IMRO.0777.0132TRIANGELDR21-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 13 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Alle onderwerpen → Plannen en (ver)bouwen → Bestemmingsplannen → Triangeldreef 21, het Carillon. Daarnaast zijn het raadsbesluit en het bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ heeft betrekking op het perceel Triangeldreef 21 (voormalige locatie basisschool het Carillon) en de onbebouwde gronden gelegen tussen Vedelring 152 en Beiaard 391. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om patiowoningen en rijenwoningen te bouwen. De patiowoningen zijn gepland op het perceel Triangeldreef 21. De rijenwoningen zijn gepland op de gronden gelegen tussen de Vedelring 152 en Beiaard 391. Daarnaast is in het plangebied ruimte voor een toegangsweg, parkeerplaatsen en groen met speelgelegenheid. Gedurende de periode 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 kan tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Triangeldreef 21, het Carillon’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 12 juni 2019