Ontwerp-besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Stationsplein 45

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen voor de bouw van woningen in het plangebied Stationsplein 45 (NL. IMRO.0777.0140STATIONSPL45-2001). Het betreft hogere waarden wegverkeerslawaai ten gevolge van de Spoorlaan van maximaal 60 dB en ten gevolge van de Anna van Berchemlaan/Stationsplein van maximaal 50 dB en spoorweglawaai van maximaal 64 dB.

Het ontwerp-besluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Stationsplein 45 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het voornemen tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze hogere waarde Wgh Stationsplein 45”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 5 juni 2019