Ontwerp-bestemmingsplan Stationsplein 45, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode van 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsplein 45’ (NL.IMRO.0777.0140STATIONSPL45-2001). Het bestemmingsplan ‘Stationsplein 45’ voorziet in de bouw van 15 appartementen en commerciële ruimten aan Stationsplein 45 te Etten-Leur.

Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels, planverbeelding en bijbehorende onderzoeken is in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur in te zien. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Stationsplein 45 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Stationsplein 45’ bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Stationsplein 45”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 5 juni 2019