Vastgesteld paraplubestemmingsplan Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2019 het paraplubestemmingsplan ‘Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied’ ongewijzigd heeft vastgesteld (NL.IMRO.0777.0136PBP750M3BURBUI-3001).

Het besluit tot vaststelling, raadsvoorstel, bestemmingsplan en bijhorende onderzoeken liggen gedurende de periode van 6 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite (www.etten-leur.nl > Inwoner > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Paraplubestemmingsplan 750 m3). Ook zijn het raadsbesluit en het bestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van 6 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 kan tegen het raadsbesluit van 27 mei 2019 tot vaststelling van het paraplubestemmingsplan ‘Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp bestemmingsplan alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 5 juni 2019