Ontwerp-bestemmingsplan Van ‘t Hoffstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode van 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Van ‘t Hoffstraat” (NL.IMRO.0777.0154VANTHOFFSTR-2001). Het bestemmingsplan “Van ‘t Hoffstraat” voorziet in de ontwikkeling van 70 appartementen aan de Van ‘t Hoffstraat in Etten-Leur.

Het ontwerp-bestemmingsplan met plantoelichting, planregels, planverbeelding en bijbehorende onderzoeken is in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur in te zien. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Van ‘t Hoffstraat en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen over het ontwerp-bestemmingsplan “Van ‘t Hoffstraat” bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Van ‘t Hoffstraat”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(
https://etten-leur.nl/Productcatalogus/Producten/UVWXYZ/Zienswijze)

Etten-Leur, 24 juni 2020