Vastgesteld bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4 Heemskinderen, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’ (NL.IMRO.0777.0144BANAKKERSTR4HK-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 4 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Plannen, bouwen en verbouwen → Bestemmingsplannen → Banakkerstraat, 4Heemskinderen. Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’ heeft betrekking op het perceel Banakkerstraat 39 (voormalige locatie basisschool 4Heemskinderen). Dit plan maakt het mogelijk om 14 woningen te bouwen. Daarnaast is er ruimte voor parkeren en groen. Gedurende de periode 4 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 kan tegen het raadsbesluit van 18 mei 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Banakkerstraat, 4Heemskinderen’ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen het raadsbesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Etten-Leur, 3 juni 2020