Vastgesteld bestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 mei 2020 het bestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’ (NL.IMRO.0777.0129MENMOERHOEVE-3001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging betreft een beperkte aanpassing van de planverbeelding ter plaatse van het natuurstudiecentrum.
Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 4 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder Inwoner → Plannen, bouwen en verbouwen → Bestemmingsplannen → Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a. Daarnaast zijn het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’ heeft betrekking op de locaties Zundertseweg 66 en 66a (Menmoerhoeve). Dit bestemmingsplan maakt volledige horeca in het natuurstudiecentrum en het gebruik van een schapenweide als (overloop) parkeervoorziening mogelijk. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in een juridisch-planologische verankering van een aantal onderwerpen voor de locaties Zundertseweg 66 en 66a.
Gedurende de periode 5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 kan tegen het raadsbesluit van 18 mei 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Menmoerhoeve Zundertseweg 66-66a’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijziging kan eveneens van deze beroeps-mogelijkheid gebruik maken. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 3 juni 2020