Ontwerp-bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 het ontwerp-bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’
(NL.IMRO.0777.0146VANGENKSTR10-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > plannen, bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > Van Genkstraat 10, het Kompas. Daarnaast is het ontwerp-bestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’ heeft betrekking op het perceel Van Genkstraat 10 (voormalige locatie basisschool Het Kompas). Dit ontwerp maakt het mogelijk om maximaal 43 sociale huurappartementen te bouwen. Daarnaast is er ruimte voor parkeren en groen. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Van Genkstraat 10, het Kompas’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 18 maart 2020