Afbouw wijk Schoenmakershoek

Aan de noordoostkant van de wijk Schoenmakershoek ligt ongeveer 3,5 hectare grond braak. Het gaat om gronden aan de west- en oostzijde van de Busschieterslaan, de noord- en zuidzijde van de Kapiteinstraat, de oostzijde van de Zilverdragerstraat en de westzijde van de Donkerstraat. De gemeente wil hier ongeveer zestig woningen gaan bouwen (vrijstaande, geschakelde en rijwoningen). Dit is alleen mogelijk als de gemeenteraad instemt met het afwijken van de standaardnorm voor geurhinder. Burgemeester en wethouders bieden gelegenheid om over dit voornemen een zienswijze kenbaar te maken (zie aparte bekendmaking ontwerp geurgebiedsvisie).
Tegelijk kan iedereen een reactie geven op het ontwerp plan voor de bouw van de woningen. U vindt daarover informatie op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen> Bestemmingsplannen > Schoenmakershoek-Oost. Deze informatie kunt u in de periode van 28 maart tot en met 8 mei ook inzien in het informatiecentrum van het Stadskantoor. Gedurende de termijn van zes weken kunnen mondelinge of schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.


Etten-Leur, 27 maart 2019