Inspraak ontwerp geurverordening en geurgebiedsvisie, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ontwerp geurverordening en geurgebiedsvisie vanaf donderdag 28 maart tot en met woensdag 8 mei 2019 ter inzage liggen.

Waar gaan de geurverordening en geurgebiedsvisie over?
Sinds 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van kracht. Deze wet biedt gemeenten, binnen een wettelijk vastgestelde bandbreedte, de beleidsvrijheid om zelf geurnormen en afstanden vast te stellen. Als een gemeente geen eigen normen of afstanden vaststelt, gelden de standaardnormen en afstanden uit de wet. Uit onderzoek blijkt dat bij de meeste bedrijven deze standaardnormen en afstanden voldoen. De gemeente Etten-Leur overweegt voor één locatie gebruik te maken van de beleidsvrijheid die de wet biedt en een eigen keuze te maken met betrekking tot de bescherming van geurgevoelige objecten tegen geur uit stallen van de veehouderij aan de Donkerstraat 29. Op deze wijze wordt de afbouw van de wijk Schoenmakershoek mogelijk. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de ontwerp geurgebiedsvisie. Deze visie vormt de basis voor de regels in de ontwerp geurverordening.

Waar kunt u het ontwerp geurverordening en geurgebiedsvisie inzien?
Beide stukken kunt inzien in de hal van het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 of via de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl> Plannen en (ver)bouwen> Duurzaamheid> Geurhinder.

Wilt u een reactie geven?
Tot en met woensdag 9 mei 2019 kunt u als inwoner van de gemeente Etten-Leur of als belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

Etten-Leur, 27 maart 2019