Ontwerp-paraplubestemmingsplan Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-paraplubestemmingsplan “Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied” voor een ieder van 7 maart 2019 tot en met 18 april 2019 ter inzage ligt. Het ontwerpplan betreft de vergroten van de maximale inhoudsmaat van burgerwoningen in het Buitengebied van 600 m3 naar 750 m3.

Het ontwerp-wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0136PBP750M3BURBUI-2001) is in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder in te zien. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Paraplubestemmingsplan 750 m3 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp-paraplubestemmingsplan Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen Buitengebied indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “Zienswijze Paraplubestemmingsplan 750 m3”). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke internetpagina worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘Zienswijze indienen’.
(https://www.etten-;eur.nl/Web_formulieren/In_productie/Zienswijze_indienen)

Etten-Leur, 6 maart 2019