Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Sprundelsebaan 91 Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemminsplan Buitengebied ter hoogte van Sprundelsebaan 91 gewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft de omzetting van de agrarische bestemming in een woon- en tuinbestemming.

Het wijzigingsbesluit inclusief het vastgestelde wijzigingsplan met plantoelichting, planregels en planverbeelding (NL.IMRO.0777.0113WPSPRUNDELSB91-3001) liggen gedurende periode van donderdag 7 maart 2019 tot en met 18 april 2019 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Sprundelsebaan 91 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpwijzigingsbesluit alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen, kan eveneens van deze beroepsmogelijkheid gebruik maken.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op het verzoek beslist is.

Etten-Leur, 6 maart 2019