Ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorlaan 19’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorlaan 19’  (NL.IMRO.0777.0175SPOORLAAN19-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Spoorlaan 19. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorlaan 19’ en de onderzoeken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorlaan 19’ heeft betrekking op het perceel Spoorlaan 19, gelegen tussen de Spoorlaan aan de zuidzijde en de spoorlijn Breda-Roosendaal aan de noordzijde. Het voormalige schoolgebouw wordt gesloopt en vervangen door een appartementengebouw bestaande uit 32 appartementen, verdeeld over vier bouwlagen. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Aan de voorzijde wordt een groenstrook aangelegd. Aan de achterzijde komt een geluidsscherm.


Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorlaan 19’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Bestuur > Bezwaar, klacht, aansprakelijk > Zienswijze indienen.


Etten-Leur, 15 maart 2023