Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Molenaarsstraat 8’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.6.4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2013) inclusief de daarbij behorende herzieningen voor het plangebied Molenaarsstraat 8 te wijzigen. Wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de omzetting van de het voormalige agrarische bedrijf met bedrijfswoning in een reguliere woning. Hierbij wordt de agrarische bestemming gedeeltelijk omgezet in een woonbestemming en het agrarisch bouwvlak omgezet in een bij een woning passend bouwvlak. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Molenaarsstraat 8’ opgesteld.

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Molenaarsstraat 8’ (NL.IMRO.0777.0172WPMOLENAARSTR8-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige stukken ligt gedurende de periode van 23 maart 2023 tot en met 3 mei 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Molenaarsstraat 8 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Molenaarsstraat 8’ indienen bij het college van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 22 maart 2023