Vastgesteld bestemmingsplan ‘Zundertseweg 6’

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 maart 2023 het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 6’ (NL.IMRO.0777.0181ZUNDERTSEWEG6-3001) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 23 maart 2023 tot en met 4 mei 2023 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.etten-leur.nl via ‘Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Zundertseweg 6’ en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0777.0181ZUNDERTSEWEG6-3001.

Het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 6’ heeft betrekking op de gronden gelegen op de hoek van de Zundertseweg en de Streek. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woning toe te voegen tussen Zundertseweg 6 en Streek 3 en het bestaande bouwvlak op het perceel Zundertseweg 6 te verbreden richting de Streek.

Gedurende de periode 24 maart 2023 tot en met 4 mei 2023 kan tegen het raadsbesluit van 13 maart 2023 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Zundertseweg 6’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 22 maart 2023