Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Anna van Berchem-laan 2-4, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij op grond van de Wet geluidhinder op 14 februari 2023 hogere waarden wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor de nieuwbouw van appartementen langs de Anna van Berchemlaan. Het betreft appartementen die opgenomen zijn in het bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4 (NL.IMRO.0777.0169AVBERCHEMLAAN2-3001).

Het vaststellingsbesluit en het daaraan ten grondslag liggende akoestisch onderzoek liggen gedurende de periode 30 maart 2023 tot en met 11 mei 2023 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Anna van Berchemlaan 2-4.
 

Gedurende de periode 31 maart 2023 tot en met 11 mei 2023 kan tegen het collegebesluit van 14 februari 2023 tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder Anna van Berchemlaan 2-4 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij burgemeester en wethouders een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Anna van Berchemlaan 2-4 alsmede door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot burgemeester en wethouders te wenden. Het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder Anna van Berchemlaan 2-4 treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op het collegebesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder Anna van Berchemlaan 2-4 is de Crisis- en herstelwet van toepasing. Dit betekent dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen het vaststellingsbesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Etten-Leur, 29 maart 2023