Vastgesteld bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 maart 2023 het bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4  (NL.IMRO.0777.0169AVBERCHEMLAAN2-3001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging betreft het opnemen van het maximum aantal bouwlagen in de planregels en op de planverbeelding.
Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel, het bestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken liggen gedurende de periode 30 maart 2023 tot en met 11 mei 2023 voor iedereen ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Anna van Berchemlaan 2-4 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0777.0169AVBERCHEMLAAN2-3001.
Het bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4 heeft betrekking op de locatie Anna van Berchemlaan 2-4. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in het plangebied 89 appartementen en 6 grondgebonden woningen te bouwen met de daarbij behorende voorzieningen zoals groen en parkeren.

Gedurende de periode 31 maart 2023 tot en met 11 mei 2023 kan tegen het raadsbesluit van 13 maart 2023 tot vaststelling van het bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan hiertegen ook beroep instellen.
Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4 is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden er worden aangevoerd tegen het raadsbesluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Etten-Leur, 29 maart 2023