Verleende omgevingsvergunningen kappen van bomen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende drie omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend.

Verzenddatum besluit:                23 maart 2023

Intern kenmerk:                              2023OG0163-01

Omschrijving project:    Het kappen van 4 eiken en bosplantsoen  

Locatie:                                  Aanleg hemelwaterverbinding vanaf Grauwe Polder t/m Roosendaalseweg/Nijverheidsweg.  

Verzenddatum besluit:                23 maart 2023

Intern kenmerk:                              2023OG0062-01

Omschrijving project:    Het kappen van 4 bomen (Alnus)

Locatie:                                               langs fietspad Liesbosweg, slechte staat zodoende uit veiligheidsoverwegingen kappen, er wordt een herplant uitgevoerd.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.