Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.6.4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2013) inclusief de daarbij behorende herzieningen voor het enkele percelen in het plangebied Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken te wijzigen. Het gaat hierbij om de percelen kadastraal bekend als ETN01.O.1198, ETN01.O.1188, ETN01.O.1190, ETN01.O.1197, ETN01.O.1202 en ETN01.O.1200, zoals ook aangegeven op de planverbeelding. Wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan de omzetting van de agrarische bestemming op deze percelen in een natuurbestemming voor de verdere aanleg van natuur in dit gebied. In verband met de voorgenomen ontwikkeling is het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken’ opgesteld.

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken’ (NL.IMRO.0777.0182WPNATKELSZWERM-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige stukken ligt gedurende de periode van 9 maart 2023 tot en met 19 april 2023 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken’ indienen bij het college van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 8 maart 2023